มอบรถเข็นวีลเเชร์ให้กับคุณลุง ประสิทธิ์ ทิพย์พรหมมา ซอยวัดสลุด

วันนี้ สมาชิกหน่วยบรรเทาฯใต้21-00 เดินทางมาภายใน ซอยวัดสลุด เพื่อได้นำรถเข็นวีลเเชร์ส่งมอบให้กับคุณลุง ประสิทธิ์ ทิพย์พรหมมา ซึ่งป่วยเป็นผู้พิการทางสายตา ตาบอดทั้งสองข้าง ส่วนแขนและขาเป็นโปรลีโอ โดยได้รับการประสานข้อมูล จาก คุณณัฐฐากุลนันท์ เนื่องช้าง ทางหน่วยฯได้ ส่งมอบไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ 16/4/57

ชวยกนยกรถวลแชรไปสง
ช่วยกันยกรถวิลแชร์ไปส่ง

สงรถใหกบตว
ส่งรถให้กับตัว

ผรบยมดใจรบมอบรถวลแชร
ผู้รับยิ้มดีใจรับมอบรถวิลแชร์

จม ขอรถโดย นส ณฐฐากลนนท เนองชาง008
จม ขอรถโดย นส ณัฐฐากุลนันท์ เนื่องช้าง

บตรประชาชนนายประสทธ
บัตรประชาชนนายประสิทธิ์

ทะเบยนบานนายประสทธ
ทะเบียนบ้านนายประสิทธิ์

บตรคนพการนายประสทธ
บัตรคนพิการนายประสิทธิ์

รายงานวนสงมอบรถ
รายงานวันส่งมอบรถ

01
จม ขอบคุณรถวิลแชร์

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบรถเข็นวีลเเชร์ให้กับคุณลุง ประสิทธิ์ ทิพย์พรหมมา ซอยวัดสลุด