รูปภาพการส่งมอบอุปกรณ์ผู้พิการของคุณชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฯ เมื่อวันที่11 มีนาคม2560

คุณชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 มอบอุปกรณ์ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

11

01

06

02

07

08

09

10

 
You are here  : Home หนึ่งรถเข็น หนึ่งกำลังใจ แด่ผู้พิการและทุพพลภาพ โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยบรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 และ เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพการส่งมอบอุปกรณ์ผู้พิการของคุณชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฯ เมื่อวันที่11 มีนาคม2560