Gallery
สมาชิกหน่วยบรรเทาฯใต้21-00ได้นำ ขนมเเละของเล่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ที่ จ.เพชรบุรีสมาชิกหน่วยบรรเทาฯใต้21-00ได้นำ ขนมเเละของเล่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ที่ จ.เพชรบุรี (2)
ลงพื้นที่ บ้านหนองงูเหลือมลงพื้นที่ บ้านหนองงูเหลือม (70)
กิจกรรม แจกของน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง กิจกรรม แจกของน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง  (78)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - มอบน้ำดื่ม1000ขวดให้กับเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราบางแคเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » มอบน้ำดื่ม1000ขวดให้กับเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราบางแค (27)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - ศาลายา-เลียบคลองมหาสวัสดิ์เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » ศาลายา-เลียบคลองมหาสวัสดิ์ (198)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554 เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554 "คลังน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน" (219)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - แจกของน้ำท่วม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » แจกของน้ำท่วม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (200)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จังหวัด ปทุมธานี บริเวณ ชุมชนแฟตปลาทองเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จังหวัด ปทุมธานี บริเวณ ชุมชนแฟตปลาทอง (198)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - แจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ.ที่หมู่บ้านเศษฐกิจเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » แจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ.ที่หมู่บ้านเศษฐกิจ (69)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - ช่วยเหลือเหตุภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,วัด หทัยนเรศวร์เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » ช่วยเหลือเหตุภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,วัด หทัยนเรศวร์ (62)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - นิคมอุสาหกรรม นวนคร (2-11-54)เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » นิคมอุสาหกรรม นวนคร (2-11-54) (15)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - บริการพี่น้องประชาชน ถนน จรัญสนิทวงค์-แยกสะพานกรุงธน (29-10-54)เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » บริการพี่น้องประชาชน ถนน จรัญสนิทวงค์-แยกสะพานกรุงธน (29-10-54) (37)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ถ.พุทธมลฑล สาย3 (30-10-54)เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ถ.พุทธมลฑล สาย3 (30-10-54) (78)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - น้ำท่วม ณ.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อ.ธัญบุรี จ.ประทุมธานีเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » น้ำท่วม ณ.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อ.ธัญบุรี จ.ประทุมธานี (61)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - ให้การบริการพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ถนน จรัญสนิทวงค์ และ เขตพื้นที่ บางกรวยเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » ให้การบริการพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ถนน จรัญสนิทวงค์ และ เขตพื้นที่ บางกรวย (41)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.ประทุมธานีเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.ประทุมธานี (111)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - เหตุการณ์น้ำท่วม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » เหตุการณ์น้ำท่วม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา (212)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขต อ.บางประหัน,อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเหตุการณ์น้ำท่วม 54 » ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขต อ.บางประหัน,อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม (100)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ.บ้านกลางแดด จ.นครสวรรค์เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ.บ้านกลางแดด จ.นครสวรรค์ (50)
เหตุการณ์น้ำท่วม 54 - กิจกรรม แจกถุงยังชีพ อ.บางบาล จ.อยุธยา‏เหตุการณ์น้ำท่วม 54 » กิจกรรม แจกถุงยังชีพ อ.บางบาล จ.อยุธยา‏ (61)
แจกของ หัวเวียง อยุธยา‏แจกของ หัวเวียง อยุธยา‏ (15)
งานอุปสมบท บุตรชายใต้21-12 งานอุปสมบท บุตรชายใต้21-12  (36)
ภาพงานวันทำบุญบ้าน พี่หนู (ใต้21-20)ภาพงานวันทำบุญบ้าน พี่หนู (ใต้21-20) (26)
กิจกรรม การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นกลางกิจกรรม การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นกลาง (330)
กิจกรรม หน่วยใต้ 21-00 ร่วมงาน ณาปนกิจ นาย สุรพงษ์ โสภาพันธ์ (พี่เทียมฐาน90)กิจกรรม หน่วยใต้ 21-00 ร่วมงาน ณาปนกิจ นาย สุรพงษ์ โสภาพันธ์ (พี่เทียมฐาน90) (78)
กิจกรรม งานวันเด็ก54กิจกรรม งานวันเด็ก54 (72)
กิจกรรม ล้างลานวัดกิจกรรม ล้างลานวัด"วัด หัวกระบือ"? (18)
ภาพ ว.4เหตุภาพ ว.4เหตุ (77)
ภาพ ว.4เหตุ - เหตุเพลิงไหม้โรงงาน เอช วี พลาส จำกัดภาพ ว.4เหตุ » เหตุเพลิงไหม้โรงงาน เอช วี พลาส จำกัด (19)
ภาพ ว.4เหตุ - เหตุเพลิงไหม้กองเศษวัสดุ สำโรงใต้ ซอย โรงหมูภาพ ว.4เหตุ » เหตุเพลิงไหม้กองเศษวัสดุ สำโรงใต้ ซอย โรงหมู (10)
ภาพ ว.4เหตุ - ภาพ ว.4เหตุ » "ร่วมงานกู้ชีพ บูรณะ" 2557 (10)
ภาพ ว.4เหตุ - เพลิงไหม้ โรงงานรองเท้า ราษบูรณะ ซอย8ภาพ ว.4เหตุ » เพลิงไหม้ โรงงานรองเท้า ราษบูรณะ ซอย8 (25)
ภาพ ว.4เหตุ - เหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานชั่วคราว ซอย หนองใหญ่ภาพ ว.4เหตุ » เหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานชั่วคราว ซอย หนองใหญ่ (10)
ภาพ ว.4เหตุ - มอบรถเข็นผู้พิการ ให้กับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25ภาพ ว.4เหตุ » มอบรถเข็นผู้พิการ ให้กับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25 (22)
ภาพ ว.4เหตุ - เพลิงไหม้ ประชาอุทิศภาพ ว.4เหตุ » เพลิงไหม้ ประชาอุทิศ (11)
ภาพ ว.4เหตุ - โรงงานพลาสติค วัฒนา...ภาพ ว.4เหตุ » โรงงานพลาสติค วัฒนา... (15)
ภาพ ว.4เหตุ - เพลิงไหม้ ถนนนางลิ้นจี่ภาพ ว.4เหตุ » เพลิงไหม้ ถนนนางลิ้นจี่ (7)
ภาพ ว.4เหตุ - เพลิงไหม้ ท่าข้ามภาพ ว.4เหตุ » เพลิงไหม้ ท่าข้าม (5)
ภาพ ว.4เหตุ - เพลิงไหม้ โรงงานราชาโฟมภาพ ว.4เหตุ » เพลิงไหม้ โรงงานราชาโฟม (13)
ภาพ ว.4เหตุ - เพลิงไหม้ เจริญนครภาพ ว.4เหตุ » เพลิงไหม้ เจริญนคร (14)
กิจกรรม แจกของอยุธยา มหาราช,บางบาล,ผักไห่,เสนา,อำเภอเมืองสิงห์บุรี และโคราชกิจกรรม แจกของอยุธยา มหาราช,บางบาล,ผักไห่,เสนา,อำเภอเมืองสิงห์บุรี และโคราช (103)
กิจกรรม สังสรรค์ส่งท้ายปี 53 หน่วยบรรเทาใต้ 21-00กิจกรรม สังสรรค์ส่งท้ายปี 53 หน่วยบรรเทาใต้ 21-00 (13)
กิจกรรม แจกของน้ำท่วม อยุธยา และ สิงห์บุรีกิจกรรม แจกของน้ำท่วม อยุธยา และ สิงห์บุรี (453)
กิจกรรม วันเปิดที่ทำการแห่งใหม่กิจกรรม วันเปิดที่ทำการแห่งใหม่ (10)
กิจกรรม อบรมให้ความรู้ดับเพลิงแก่ นักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยกิจกรรม อบรมให้ความรู้ดับเพลิงแก่ นักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย (5)
กิจกรรม ใต้ 21-01 พร้อมลูกหน่วยเข้าเยี่ยม อส.216 ณ.รพ.ราชวิถี?กิจกรรม ใต้ 21-01 พร้อมลูกหน่วยเข้าเยี่ยม อส.216 ณ.รพ.ราชวิถี? (7)
กิจกรรม ร่วมงานอุปสมบท ธน61-01กิจกรรม ร่วมงานอุปสมบท ธน61-01 (4)
กิจกรรม ทำห้องวิทยุ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยกิจกรรม ทำห้องวิทยุ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย (1)
กิจกรรม การฝึกทบทวนหน่วยกิจกรรม การฝึกทบทวนหน่วย (147)
กิจกรรม แจกของ ที่จังหวัดปราจีนบุรีกิจกรรม แจกของ ที่จังหวัดปราจีนบุรี (52)
กิจกรรม แจกของน้ำท่วม ที่จังหวัดลพบุรีกิจกรรม แจกของน้ำท่วม ที่จังหวัดลพบุรี (419)
 
Powered by Phoca Gallery

หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย
ใต้ 21-00

100000

แผนผังองค์กร

ผู้สนับสนุน

spon1

beger

tawan1

ผู้สนับสนุนทั้งหมด

สาระน่ารู้

เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

image001เครื่องดับเพลิงมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากมีขนาดเล็ก สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย และใช้ได้ผลดีกับเพลิงขนาดเล็ก ที่เพิ่งเริ่มเกิดเท่านั้น ผู้ใช้ต้องรู้จักเลือกเครื่องดับเพลิง ให้ถูกกับชนิดของเพลิง จึงจะสามารถดับได้ดี

 อ่านเพิ่มเติม...


เทคนิคการดับไฟในอาคาร

image001eเทคนิคการผจญเพลิงที่สำคัญที่สุดก็คือ การเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในอาคาร และป้องกันการติดต่อลุกลามให้ได้ผล
อ่านเพิ่มเติม...

You are here  : Home Gallery